Оноре Балзак ЧИЧА ГОРИО

„Предговор“ Људској комедији 

– Пажљиво прочитај одломке из Балзаковог „Предговора“ Људске комедије (види у Читанци за 2. разред) у којима излаже свој књижевни програм. – Због чега Балзак успоставља аналогију између друштвених и животињских врста? – Које задатке Балзак додељује писцу? Шта мора да садржи његова „студија“ друштвених појава? – Како разумеш пишчев став да је „случај највећи романсијер на свету“? Свестрано образложи свој одговор. – Анализирај Балзаков став да је он „секретар француског друштва“. – Скицирај архитектонику Људске комедије. – Припреми се за осврт на Људску комедију и место романа Чича Горио у њој. – Процени колико је Балзак свој књижевни програм изложен у „Предговору“ Људске комедије остварио у роману Чича Горио.

Чича Горио – поетичке особености

– У роману Чича Горио испреплетено је неколико сижејних токова – покажи их и размотри начине њиховог интегрисања у романескну целину. – Издвој главне тематске линије и одреди врсту романа. Аргументуј своје одговоре. – Уочи и издвој композиционе етапе у развијању романескне радње (експозиција, заплет, кулминација, распелт). – Пажљиво осветли место радње романа и његову симболичку функцију у романескној фабули. – Објасни смисао контраста као принципа романескног структуирања. – Размисли због чега се писац одлучио да наслови роман Чича Горио (у оригиналу Отац Горио). – Уочавај карактеристике пишчевог приповедног поступка. – Издвој особености Балзакове реалистичке поетике.

Романескни ликови

– Прати развој лика Ежена де Растињака. – Издвој особености његовог физичког, моралног и интелектуалног портрета када је представљен у пансиону. – Под којим утицајима, због чега и како се мењао? – Испитај Растињаков однос са другим ликовима. – На који начин су виконтесини и Вотренови савети утицали на његову савест? –  Издвој и објасни искушења са којима се суочавао Ежен де Растињак. – Чиме су мотивисани његови поступци, шта му је мисао водиља у животу? – Разсмисли о симболици Еженовог презимена и повежи га са његовим карактером. – Портретиши Ежена након што је искусио париски живот. – Размисли који лик је супротна варијанта Ежену. Какве су њихове перспективе? – Окарактериши чича Гориа по доласку у пансион и касније његово физичко и материјално страдање. – Објасни његов однос са Делфином и Анастазијом. – Због чега чича Горио постаје „Христ очинства“? Свестрано образложи свој одговор. – Припреми се да наведеш и аргументујеш ко су варалице, а ко преварени у романескном свету Чича Гориа.

Идејна исходишта романа

  Потражи кључне идеје на којима почива Балзакова слика Париза у овом роману. – Анализирај његове ставове о успеху, начину функционисања друштва, васпитању, новцу, страстима, моралу. Своје закључке илуструј примерима из текста. – Ко се јавља у улози највернијег тумача закона париског живота. Зашто баш он? – Наслов Балзаковог романескног опуса, Људска комедија, алузија је на наслов Дантеовог спева Божанствена комедија. Размисли чиме је мотивисана пишчева одлука да опус наслови тако. – Потражи места у роману где је најјаче истакнута пишчева идеја о Паризу као овоземаљском паклу и анализирај их. – Шта обједињује све судбине приказане у роману. – Припреми се да на часу дискутујеш о уметничким порукама романа.

Advertisements

Петар Петровић Његош ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ

Када не би постојао рукопис, веровао бих да Горски вијенац није нико написао, већ да је одувек постојао. А све велике песме постоје пре него што су записане, старије од себе и од својих твораца. Горски вијенац сам могао замислити без нас, али нас без Горског вијенца није ми могуће ни, замислити, ни објаснити.

Матија Бећковић

 Покољења дјела суде ; што је чије дају свјема!

 Образложи Посвету праху оца Србије. – Издвој најлепша места из Посвете и повежи их са основним идејама дела. – Окарактериши Његошеву слику Карађорђа. – Портретиши Милоша Обилића – јунака и моралног узора. – Првобитни наслов Горског вијенца је Извиискра (Извита искра, Извијање искре) : одреди смисао и једног и другог. – Одреди основну тему Горског вијенца и испитај начин развијања теме (композицију).

Ко на брду, аки мало стоји / више види но онај под брдом.

– Прати развој лика владике Данила и запажај његове посебности.  – Анализирај уводни владичин монолог : како он доживљава свој положај народног поглавара? – Упореди владику Данила са племенским главарима и народом који игра у колу – у чему се разликују, а где разлике престају? – Пажљиво анализирај владичину кореспонденцију са Селим везиром. – Издвој из писама стихове који илуструју суштину црногорске патријархално-херојске и турске оријентално-исламске  етике и погледа на свет. – Размисли у чему је трагика владичиног лика, шта се у њему сукобљава? Свестрано образложи свој одговор.

Без муке се се пјесна не испоја, / без муке се сабља не сакова!

– Анализирај разговор Вука Мићуновића и владике Данила са почетка спева. – Кога оличава Вук Мићуновић ? – Покажи суштину његовог виђења света и човека. – На примеру Вука Мићуновића свестрано тумачи мотив јунаштва и животног искуства. – У скупу племенских главара се издваја појавом и карактером Вук Мандушић : окарактериши га. – Повежи његов лик са мотивима часног живота и херојске смрти и свестрано протумачи систем вредности који заступају црногорски јунаци. – Анализирај сан Вука Мандушића.  Које аспекте његове личности нам осветљава сан? – Протумачи симболичку раван Мандушићеве јадиковке за џефердаром.

Воскрсење не бива без смрти.

 Размисли зашто је међу племенске старешине и народ Његош довео и слепог игумана Стефана? – Издвој питања о којима говоре његове реплике и одреди њихово место у структури Горског вијенца. – Запажај како се према игуману Стефану односе ратници, а како владика Данило. – Покажи најважније идеје о свету, човеку, борби, смрти, поезији, слободи које песник сублимише у лику игумана Стефана. – Припреми се да прочиташ стихове који поткрепљују твоје закључке. – Зашто је песник баш игумана Стефана одабрао за свог „фиктивног гласноговорника“?

Чашу меда још нико не попи, / што је чашом жучи не загрчи.

 

– Протумачи функцију колективног лика – кола у спеву. – Посматрај однос обичног пука, оличеног у колу, и народних предводника. – Зашто своју „причу“ о српској прошлости народ почиње од Косова? – Објасни шта за њих представља Обилић. – Размисли зашто су безимени сељаци стављени у исту раван са владаром и вођама? – Упореди Његошево коло са хором из античких трагедија.

У добру је лако добар бити ; / на муци се познају јунаци!

– Размисли због чега се може рећи да је Горски вијенац „одраз народног живота“. –  Како разумеш мисли савременог песника Матије Бећковића поводом Горског вијенца? -Анализирај жанровске особености Горског вијенца. – Покажи однос епског, лирског и драмског начела. – Наведи примере за анегдотско и алегорично казивање и испитај њихову уметничку функционалност. – Мапирај присуство хумора и тужбалице и размисли о њиховој уметничкој вредности. – Уочи најзначајнију особеност Његошевог песничког казивања, његовог стила. – Која врста стиха доминира у Горском вијенцу? Размисли због чега се песник одлучио за тај стих.

Александар Сергејевич Пушкин ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН

Пушкинов стваралачки портрет

 

– Прочитај шта је о Александру Пушкину написао наш историчар књижевности Јован Деретић у Историји књижевности за II разред средње школе. – Који податак из Пушкинове биографије ти је најупечатљивији? Да ли те је нешто изненадило, зачудило, подстакло на размишљања? – Припреми се да на часу сажето представиш  Пушкинов животопис. – Издвој најзначајније особености Пушкиновог стваралаштва о којима пише Деретић. – У чему се огледа Пушкинова двострука стваралачка оријентација? – Уочи је и у Евгенију Оњегину и свестрано је осветли и тумачи. – На који начин Деретић оцењује Пушкиново стваралаштво? – Којим аргументима Деретић подупире свој суд? – Пажљиво читај Пушкинов роман у стиховима Евгеније Оњегин. – Пренеси се у његов уметнички свет, саживи се са ликовима и прати њихов развој и животе. – Пажљиво прати пишчеве/нараторове  аутобиографске исказе. – Анализирај пишчеве ставове о љубави, слободи, песништву, традицији и тиме употпуни његов стваралачки портрет добијен из Деретићевог записа.

Тематско-мотивски комплекс и поетичке особености Евгенија Оњегина

 

– Издвој тематске целине у Евгенију Оњегину и одреди најважније сижејне тачке у свакој од њих. – Уочавај специфичности романескних топонима и представи их у међусобном односу. – Размисли на који начин топоними обликују ликове романа. Аргументовано образложи своје ставове. – Мапирај присуство романтичарских мотива и прокоментариши их. Своје коментаре поткрепи одговарајућим стиховима. – Анализирај фолклорне мотиве у романескном ткиву. – Осветли њихову уметничку функцију и размотри их на симболичком плану. – Посебно анализирај садржај и симболику Татјаниног сна. Размисли о дубљим уметничким значењима њеног сна. – Одреди у којим аспектима романа највише долази до изражаја Пушкинов реализам. – Издвој места која су ти била најпластичније предочена. – Размисли због чега се Пушкин определио за роман у стиховима. – У чему се огледа лирско, а у чему епско у роману? Свестрано образложи свој одговор.

Романескни јунаци

 

– Анализирај лик главног јунака, Евгенија Оњегина. – Које његове особине песник истиче у уводном поглављу? Служећи се текстом одговори на ово питање. – Посебно обрати пажњу на Оњегинов читалачки избор. Покушај на основу њега детаљније осветлити Оњегинов портрет. – Окарактериши га пратећи његово понашање и размишљање у кључним моментима романа. Издвој одговарајуће делове текста и поткрепи своје одговоре. – Упореди Оњегина из прве и последње (осме) главе романа. – У чему видиш сличност, а у чему уочаваш разлику? – Испитај, са што више нијанси, односе између Оњегина и Владимира Ленског и Оњегина и Татјане. – Свестрано тумачи пријатељство Евгенија и Владимира. – Испитај на који начин је њихово пријатељство утицало на Евгенија, а на који начин на Владимира. – Карактер младог песника анализирај у односу на Оњегинов карактер. – Издвој стихове који најсугестивније портретишу Ленског. – Начини паралелу између Оњегина и Бајроновог Чајлда Харолда. Покажи сличности и разлике међу њима. – Размисли због чега Татјана Ларина слови за један од најупечатљивијих женских ликова руске књижевности. – Свестрано осветли њен лик. Татјанина лектира нека ти буде једна од смерница. – Анализирај њено писмо Оњегину и тиме продуби њен психолошко-емотивни профил. – Упореди је са сестром Олгом.

 

Идејна исходишта романа

 

– Размисли у чему лежи основни сукоб између ликова у роману Евгеније Оњегин. – Упореди њихов однос према љубави. Који аспекти су им заједнички, а по којим питањима се размимоилазе. – Размотри проблем „празне слободе“ о којем говори Оњегин у свом писму Татјани. – На који начин се ликови носе са својом егзистенцијалном ситуацијом? – Свестрано анализирај Татјанин и Оњегинов последњи сусрет. – Размисли да ли је Оњегин доиста доживео преображај или је и даље у власти друштвених конвенција и свог пређашњег карактера. Аргументовано изложи своје ставове. – Одреди Пушкинов однос према бајронизму : у чему га следи, а у чему га надилази? Садржајно образложи своје одговоре.

Џорџ Гордон Бајрон ЛАКУ НОЋ

 

Живот је сенка, стварање је светлост … Џ. Г. Бајрон

Биографија Џорџа Гордона Бајрона (1788-1824) данас се чита као узбудљив авантуристички роман. Контроверзна је личност чији је животни пут био обележен вртоглавим успонима и још вртоглавијим падовима. Обележио је Енглеску свог времена, ставио је печат на песништво европског романтизма, а његов живот и дело прерасли су границе књижевности, и генерацијама је лорд Бајрон представљао „културну икону“. Био је осиромашени племић, студент Кембриџа привржен једино књижевности, манекен који је заводио енглеско високо друштво свог времена, ексцентрик који није поштовао друштвене норме и због тога се нашао у трајном друштвеном сукобу (миље ком је припадао није му могао опростити везу са полусестром), велики путник и сањар, борац на барикадама грчких устаника у рату против Tурске, слављен и вољен због своје поезије, али и одбачен и презрен због својих животних избора. Након десетак славних година у отаџбини, лорд Бајрон се због нетрпељивости које је друштво показивало према њему одлучује за самоизгнанство. Немиран, бунтован, горд, у трајном сукобу са светом (и собом), своју жеђ за бољим, интензивнијим  животом утолио је само на једном месту. Светлост и прави живот Бајрон је видео у стварању :

Стварати, и кроз стварање живети

Пунијим животом ; даривати обличје

Властитој машти, и таквим давањем стицати

Живот какав сањамо, као ја сада.

(Чајлд Харолд, III, 6)

Бајронова личност неодвојива је од његове поезије. Он се пројектовао у своје јунаке, поезију је надахњивао сопственим животом. Његова биографија и стваралаштво су јединствени романтичарски спој који је прерастао у општеевропски  песнички манир двадесетих година 19. века и познат је под називом бајронизам (види Речник књижевних термина).

Најпопуларније Бајроново дело, дело које му је донело светску славу је песнички путопис Ходочашће Чајлда Харолда – „резигнирана лабудова песма романтизма“. Окосницу чине путовања и њима подстакнута размишљања младог властелина Харолда („чајлд“ /childe – титула која означава младића аристократског порекла). Путовања описана у Ходочашћу поклапају се са Бајроновим европским путешествијима. У првом и другом певању Харолд обилази Португалију, Шпанију, грчка острва и Албанију (објављено 1812), у трећем Белгију и Немачку (објављено 1816), а у четвртом Италију (објављено 1818). Контраст између славне историје, херојских подвига и стваралачких узлета духа који надахњују и огорченост због нејуначке садашњице чине сидриште Харолдових размишљања.

– Пажљиво и више пута прочитај лирски фрагмент Лаку ноћ из првог певања Чајлда Харолда који нам открива једну од најсвојственијих црта бајронизма и романтичарског погледа на свет. – Пренеси се у његов уметнички свет и прати доживљаје лирског субјекта, Чајлда Харолда. – Запази шта заокупља његове мисли и срце. – Установи како се Чајлд носи са својом животном ситуацијом. – Издвајај и тумачи симболику водећих мотива у песми : родно тло, пучина највећа, путовање, стране било које нове. –  Припреми се да портретишеш „бајроновског јунака“ чији је Чајлд Харолд прототип.  

 

У тумачењу песме води се следећим припремним задацима.

 

Adieu, adieu мој родни жал

– Установи однос лирског субјекта према завичају. – На који начин се Чајлд опрашта од родног жала? – Издвој осећања која доминирају у његовом опроштајном обраћању земљи.– Запази мотиве који граде поетски простор и време у уводним строфама и протумачи њихову симболику. – Анализирај мотив галеба који кричи. – Која значења сугерише слика пустог дома обраслог коровом? Свестрано их осветли.

 

Зар бојиш се што хуче вали

– Шта је изненађујуће у односу Чајлдових сапутиника према одласку у непознато? – Тумачи шта у њима изазива неспокој? – Шта представља темељ и вредност њихових живота? – Какав се дубог контраст остварује кроз разговор Чајлда и његових пратиоца? – Издвој дистихе којима Чајлд заокружује разговор са сапутницима. – На који начин разумеш парадоксе у његовом аутопортретисању? Образложи свој одговор.

 

Жалим што одлазим а нема / Ничег за чим бих плакао

– Анализирај кулминативни моменат Чајлдовог опраштања од завичаја. – Шта је изнедрило његово духовно расположење? – До какве спознаје је дошао Чајлд живећи у свом завичају? – Запази какав став заузима Чајлд према радости, односно пропасти живота и протумачи га. – Свестрано протумачи стих „Жалим што одлазим а нема / Ничег за чим бих плакао.“ – Шта мотивише његову чежњу ка даљинама и непознатом? –  Свестрано протумачи богата значења мотива „пучина највећа“, „морске миље“ , „пустиња и спиља“ у Чајлдовој имагинацији.   

 

Пажљиво посматрај слике британског сликара Вилијема Тарнера и повежи их са значењима исказаним у кантилени Лаку ноћ.

the-mew-stone-at-the-entrance-of-plymouth-sound

img588

Joseph_Mallord_William_Turner_081

Јован Стерија Поповић ТВРДИЦА/КИР ЈАЊА

JovanSterijaPopovic-spomenplocanaku

Доживљаји и размишљања поводом дела

– Прочитај Стеријину комедију Тврдица и припреми се да на часу активно учествујеш у њеном тумачењу. – Припреми се да о својим утисцима поводом дела и размишљањима на која те је оно подстакло говориш на часу.  – Одабери сцене које су те највише засмејале и припреми се да на часу тумачиш њихову комедиографску основу и представиш узроке комучности. – Установи у чему је Стеријина комедија о кир-Јањи специфична и оригинална спрам осталих комедиографских остварења која си имао/имала прилике да до сада читаш и проучаваш. – Објасни због чега је ова комедија, поред Покондирене тикве, најпопуларније Стеријино дело. – Установи шта Тврдицу и дана чини актуелним ; анализирај дубље узроке њене популарности.

Предсловије

– Установи главне теме које се покрећу у Стеријином предговору за Тврдицу. – Установи због чега је аутор имао потребу да напише овај текст. – Шта је посебно занимљиво рекао о професији писца у њему? – Какву слику о професионалном бављењу писањем стичеш на основу овог текста? – Зашто је писцу тешко да истовремено обавља професионалне дужности и да сеписању посвећује у слободно време? – Запази и протумачи какву уметничку и друштвену улогу Стерија даје комедиографском тексту. – Које је водеће карактеристике комедије писац истакао као важне посебности ове драмске врсте? – Објасни колико се у запаженом Стеријином ставу огледају дух епохе класицизма и просвећености. – Анализирај језик којим Стерија пише. – Издвој десет речи којих данас у језику нема. – Којим језиком је писан овај текст?

Заплет

– Покажи и анализирај мотив тврдичлука као водећу драмску и хумористичку драмску окосницу дела. – Анализирај композиционо организовање дела. – Чиме се завршава сваки од чинова? – Припреми се да покажеш градационо нарастање Јањиног тврдичлука у делу. – Установи Јањину окрутност према другим ликовима у делу, посебно према супрузи и кћерки Катици. – Како се очева окрутна нарав одражава на судбину девојке спремне за удају? – Ко, ипак, успева да доскочи кир-Јањи? На који начин?

Kir-Janja-NPBeograd

Предраг Ејдус у улози кир Јање

Тврдичлук

– Издвајај и тумачи водеће сцене из дела у којима се испољава Јањин тврдичлук. – Када те Јања највише изненађује у тврдичењу? – Зашто баш у тој сцени? – Протумачи хумористички ефекат који је присутан у одабраним сценама. – Бележи уочене Јањине карактерне мане и сцене у којима оне непосредно долазе до изражаја. – Закључи : које мане тврдичење снажно везује за себе? – У чему видиш опасност од тврдица за појединца и друштво?

– Анализирај и друге ликове у делу ; окарактериши их тумачењем њиховог појављивања у конкретним сценама ; процени колико су њихови поступци условљени Јањиним карактером, односно његовим тврдичењем. – Процени на који начин рђавост тврдичлука подстиче лицемерје осталих, али и њихову довитљивост и сналажљивост у супротстављању Јањи.

– Који лик се појављује као онај ко резимира епилог дешавања? – Протумачи смисао пословице Скуп више плаћа. – Протумачи дубље значење ове пословице. – Зашто је тврдичење бесмислено? – Чему, према твом мишљењу, треба да служе у животу новчана и друга материјална добра? – На који начин се Јањи обио о главу сопствени тврдичлук? – Шта он изговара на крају? – Какво дубље значење ишчитаваш из оваквог завршетка комедије? – Делиш ли ауторов оптимизам? – Образложи своје ставове свестрано.

Доситеј Обрадовић „Живот и прикљученија“

 

ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

Дражајши и љубимејши мој!

– Пажљиво, са оловком у руци, прочитај први део аутобиографије Доситеја Обрадовића Живот и прикљученија. – Током читања активно се служи речником мање познатих речи и израза како би адекватно разумео/ла текст. – Припреми се да аргументовано излажеш утиске и закључке до којих си дошао/ла током читања. – Издвој места која су те нарочито заинтересовала, изненадила, насмејала.

… украшавајући њихове нарави, просвештавајући њихов ум и облагорођавајући њихово срце …

– Које разлоге за писање аутобиографије Доситеј износи  у Предисловју? Своје тврдње поткрепи одломцима из текста. – Објасни Доситејев став према васпитању деце и младежи? Због чега га фаворизује и даје му приоритетно место? – Наведи основне ставке Доситејевог система вредности? – Уочи идеје просветитељства које оркестрирају Предисловје. Издвој их и илуструј их наводима из текста. – На који начин Доситеј оправдава своју спремност да се подухвати писања аутобиографије?

… наумио сам био савршено да се посветим.

– Који тренутак Доситеј означав као „почетак свог првог живота“? – Опиши Доситејев однос према књизи. Поткрепи примерима из текста. – Наведи Доситејеву лектиру. Шта је изазивало његову радозналост, распламсавало његову машту? – Опиши Доситејев однос са тетком Николом. У чему лежи неспоразум између њих двојице? – Изнеси, налазећи упориште у тексту, Доситејеве мисли о значају књиге у животу младих. Објасни значење метафоре меког воска. – На који начин Доситеј разумева тврдоглавост и упорност младих људи? – Објасни Доситејеву илустрацију злато/истина у контексту његових васпитних идеја.

… свак’ човек, имајући здрав разум, ако хоће, може правилно судити …

– Шта је мотивисало Доситејевог тетка да га пошаље у Темишвар? – Која епизода из темишварског живота је Доситеју остала најживља у сећању? Образложи. – Наведи теме „беседа“ епископа Георгија. Поткрепи примерима из текста његове кључне идеје. – У чему се огледа епископов отклон од доминантног црквеног става? Коју филозофију препознајеш у његовим схватањима? –  Опиши Доситејеву реакцију након сусрета са епископом Георгијем. – Објасни значај Доситејевог сусрета са калпагџијом Тодором. – Шта је представљала Фрушка гора у Доситејевој имагинацији? – Разобличавајући своје младалачке заблуде, Доситеј је доследно аутокритичан (критика на сопствени рачун). На који начин Доситеј објашњава своју жељу и спремност да чини чудеса? Поткрепи изводом из текста.

… величество ове божествене и божије књиге …

– Опиши Доситејев сусрет са манастиром Хоповом. Уочи елементе поетике сентиментализма и илуструј их примерима из текста. – Објасни функцију пејзажа у епизоди доласка у манастир Хопово. Обрати пажњу на Доситејево психо-емотивно стање и расположење. – Објасни значење матефоре жива и дејствитељна књига. – У Речнику страних речи и израза или на Википедији потражи значење појма ПАНТЕИЗАМ и помоћу њега образложи Доситејево схватање природе.

Што сам тражио, то сам и нашао

– Наведи кључне моменте из Доситејевог хоповског живота.  Издвој комичне епизоде. – Портретиши лик игумана Теодора Милутиновича. Своје увиде поткрепи примерима. Опиши његов однос према Доситеју. – Детаљно изложи смисао и сврху игумановог последњег совјета младом Доситеју. – Наведи и образложи које аспекте верског живота критикује Доситеј Обрадовића. Шта га је подстакло на критику и која је сврха његове критике? – У чему, по Доситејевом мишљењу, лежи значај аутокритике (насмејати се на свој рачун)? Наведи пример Доситејеве аутокритике.

… с пребијени леђи да се српски Сократ назовеш …

– У Закљученију Доситеј резимира своје намјереније. Наведи две основне које и он сам истиче. – На шта га упозорава пријатељ Зилотије? У чему види могућу опасност за Доситеја. – Због чега би се Доситеј могао назвати српским Сократом? – Наведи Доситејеве аргументе у одбрани изворног јеванђељског учења. Повежи их са идејама рационализма. Где Доситеј види корен сујеверја и верског фатализма?

… плоде и жертве мојега пера …

Живот и прикљученија је жанровски и формално хетерогена књига. Пронађи разноврсне облике (жанрови, форме казивања) и објасни њихову функционалност. Посебно обрати пажњу на дијалошка и есејистичка разматрања, као и наравоученије. – Анализирај стил и језик. Издвој епизоде у којима је Доситејево приповедање најживље и најзанимљивије. Које су његове најважније приповедачке врлине?

Жан-Батист Молијер ТВРДИЦА

Molière_Mignard_Chantilly

Молијер

Жан-Батист Поклен МОЛИЈЕР (1622-1673) један је од највећих комедиографа свих времена, пустолов, сањар, прогањан и слављен подједнако. Био је син трговца и дворског тапетара. Након завршених правних студија, стекавши класично образовање, уместо да крене пут каријере, придружио се путујућој позоришној дружини, носећи се као глумац са многим мукама и неизвесностима. Скиталачки живот му је омогућио да добро упозна разнолике људе и живот у свој његовој сложености и тиме стекне основу за своје писање. У својим комедијама овековечио је људске карактере и негативне друштвене појаве. Израстао је у великог глумца, редитеља и писца. То му је доносило и симпатије публике, али и презир и мржњу, у првом реду племства и свештенства. Ипак, задобија милост краља Луја XIV и постаје главни човек у дворском позоришту. Захваљујући томе решио се беде и немаштине које су га пратиле у стопу.  На позорници је – док је глумио у свом комаду Уображени болесник – и завршио свој живот. Пао је умирући од болова, а публика је „вриштала“ од смеха, верујући да опет изводи своје сјајне гестове. Презрен од цркве и високог друштва, сахрањен је изван гробља без икаквих почасти. Када га је француска Академија наука посмртно примила за свог почасног члана подигла му је споменик и на њему написала ЗА ЊЕГОВУ СЛАВУ НИШТА НИЈЕ ПОТРЕБНО, АЛИ ЗА НАШУ СЛАВУ ПОТРЕБАН ЈЕ ОН. Написао је око 35 комедија, од којих се издвајају Смешне прециозе, Тартиф, Мизантроп, Тврдица, Дон Жуан, Уображени болесник, Грађанин племић итд.

Књижевни жанр

 – Подсети се комедиографских текстова које си имао/имала прилику до сада да читаш. – Који су хумористички драмски текстови оставили на тебе снажан утисак? Образложи свој одговор. – Које посебности комедиографских текстова си запазио/ла читајући их? – На чему се најчешће заснивају изворишта хумора у драмским ситуацијама којих се сећаш? – Припреми се да сажето реферишеш на часу.

– Како си дожевео/доживела читалачки сусрет са Молијеровом комедијом Тврдица? – Шта је привукло твоју пажњу? Шта те је насмејало, а шта подстакло на размишљање и побудило те да заузмеш критички став? – Уочавај разноврсност Молијерових комедиографских поступака и припреми се да их коментаришеш. – Размисли о жанровском одређењу Молијерове комедије.  Аргументовано изложи свој закључак.

 Драмска радња и извори комике

 – Пажљиво прати драмску радњу Тврдице и издвој етапе у њеном развоју. За сваку етапу осмисли поднаслов и забележи га. – Објасни како настаје заплет. – Око којих питања настају неспоразуми међу ликовима? – Образложи своје одговоре служећи се текстом. – Прати комичне ситуације. Издвој ситуацију која ти је била најкомичнија. Размотри којим литерарним поступцима се грдаи комична ситуација? – На који начин је оставрена комика : ситуацијом, поступцима ликова или говором? Одговор илуструј наводима из текста. – Процени у којем типу комике је Молијер нарочито умешан.

Avare

Сцена из Тврдице

 Драмски јунаци

– Ко је главни јунак ове комедије? – Коју главну особину носи и како се она испољава? –Прати Харпагона у низу сцена и објасни како његов карактер утиче на односе унутар његове породице, на његов друштвени статус и на његово психичко стање. – Иза којих речи и поступака се открива окорели тврдичлук? – У којим сценама се Харпагоново тврдичење доводи до апсурда? Образложи свој одговор наводима из текста. – У којим ситуацијама Харпагон нарочито испољава грубост, непажњу, нечовечност и параноју.

– Прати и остале ликове у драми. Уочавај њихове карактерне особине.  – Размисли колико су поступци Клеанта, Елизе, Валера, Жака условљени карактером самог Харпагона, а колико они делују независно од Харпагона. Образложи свој одговор конкретним примерима. – Процени на који све начин страст једног човека утиче на понашање људи у његовој околини. – На који начин је Харпагон „надмудрен“? – Којим средствима су се служили људи у Харпагоновој околини како би се супротставили његовом безумљу? Садржајно образложи своје одговоре.

Идејна исходишта дела и њихова актуелност

– Локализуј Тврдицу у стилску формацију класицизам. – Своје увиде прошири  служећи се и Молијеровим Предговором за прво издање Трартифа. – У чему се, по Молијеровом мишљењу, огледа функција и значај комедије као драмске врсте? Поткрепи свој одговор одговарајућим наводима из Предговора. – Установи да ли идејна оријентација Тврдице кореспондира са етичким постулатом класицизма. – Процени, на основу својих увида о Тврдици, у којој мери Молијер придаје значај разуму и моралу? Свестрано образложи свој одговор. – Које све карактерне мане и друштвене појаве Молијер излаже подсмеху и критици? Размисли у којој мери је Тврдица слика свог времена, а на којим плановима превазилази временски оквир свог настанка? – Сматраш ли да Молијерова комедија може да понесе епитет „унивезална“? Можеш ли да замислиш Харпагона као свог савременика? – Образложи своје ставове. – Размисли због чега се Молијер одлучио да богату тематику Тврдице обради у комедиографском облику (а не нпр. као трагедију)?

harpagon-moliere-commentaire-corrigé-300x281

Харпагон